رئیس شورا : محمد حسن تشکری

نائب رئیس شورا : محمد رنجبر

اعضا شورا:

محمد عباسی

واحد اخیگان

حسن امیرزاده

مهدی رنجبر

مهدی طالعی

اطلاعات اعضا بزودی تکمیل خواهد شد…