جلسه کارگروه صنعت و معدن مجمع هم اندیشی توسعه بافق با حضور فرمانداران سابق بافق و دیگر اعضای این گروه در محل شهرداری بر گزار شد.

در این جلسه که با موضوع آسیب شناسي سرمايه گذاري درشهرستان بافق وارائه راهكارهای افزایش سرمایه گذاری برگزار شده بود سه تن از فرمانداران سابق و تنی چند از صاحب نظران صنعت و معدن حضور داشتند .

در این نشست در خصوص مواردی چون پیگیری مجدانه برای طرح های جوار معدنی نیمه تمام ، برنامه مدون جهت پیشرفت راهبردی شهرستان بافق ، پیگیری و تسریع در ایجاد زیر ساخت های شهرستان  و حمایت از طرح های پژوهشی نخبگان که به عنوان امری مهم در جذب سرمایه گذاری شهرستان بافق می باشد بحث و تبادل نظر شد.