به گفته عباسی –سخنگوی شورا- دیروز عصر پس از نشست چند ساعته ی اعضای شورا و کارگروه پی گیری خواسته های مردم در جریان خصوصی سازی سنگ آهن، با جوکار رییس مجمع نمایندگان استان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعضای شرکت کننده بر لزوم لغو واگذاری 28.5 درصد تاکید نمودند و مقرر گردید عضو کمیسیون امنیت ملی ضمن پی گیری های لازم از طریق مسوولین امر و معاون اول رئیس جمهور و از طریق بیت رهبری خواسته های مردم را پیگیری نماید.